Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Čo sú GDPR?

GDPR sú pravidlá pre ochranu tvojich osobných údajov, ktoré sú účinné od 25. 05. 2018.

Ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 EU z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Toto nariadenie je priamo záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Špecifiká GDPR sú ďalej bližšie rozpracované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto spracúva tvoje údaje?

Prevádzkovateľom je RIVID, s.r.o., so sídlom Národná 18, Žilina, 010 01, IČO: 47 606 185, tel.: (+421) 948 422 090, e-mail: danny@coolwriters.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutných na plnenie účelu a poskytovania služieb a prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť menovať, preto ani neurčil zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame tvoje osobné údaje?

Osobné údaje svojich zákazníkov spracúvame za účelom poskytovania zakúpených služieb a z dôvodu realizácie predzmluvných vzťahov, pričom na uvedený účel môžeme spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, a to v rozsahu:

 1. Obchodné meno, miesto podnikania (sídlo) a identifikačné číslo zákazníka (právnickej osoby), identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene zákazníka.
 2. Telefónne číslo, e-mailovú adresu či iné kontaktné údaje zákazníka, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov zákazníka, ktorí sú oprávnení vykonávať v jeho mene podľa zmluvy a ďalšie identifikačné údaje, ktoré sú súčasťou zmluvy.
 3. Údaje o fakturácii a vyúčtovaní služieb, ako aj výška neuhradených záväzkov a údaje, ktoré súvisia s plnením zmluvy. Osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene zákazníka sú dotknuté osoby a osoby, ktoré určí zákazník prevádzkovateľa, aby za neho objednal a prebral uhradené produkty podľa zmluvy, sú zodpovedné osoby.

Ako budeme tvoje osobné údaje spracúvať?

Sme viazaní legislatívou. Tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to spracúvanie:

 1. na účely plnenia zmluvy,
 2. nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. nevyhnutné na účel oprávneného záujmu,
 4. na základe súhlasu, pričom dotknutá osoba môže svoj súhlas vyjadriť relevantným a preukázateľným spôsobom (slovným alebo písomným vyjadrením súhlasu).

Spracúvanie osobných údajov je potrebné na zabezpečenie reklamných a marketingových služieb klientom v plnom rozsahu, na vykonávanie povolania a plnenie zákonných a zmluvných povinností. Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov sa ani v tomto prípade nevyžaduje.

Ako dlho budeme uchovávať tvoje osobné údaje?

Tvoje osobné údaje budeme uchovávať na čas nevyhnutný pre splnenie objednávky v plnom rozsahu alebo na vykonanie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pokým trvá zmluvný vzťah. Sme povinní tvoje osobné údaje archivovať, pokým nám to prikazujú jednotlivé právne predpisy. Sú však bezpečne uložené v našom informačnom systéme.

Pri spracovaní tvojich osobných údajov kladieme vysokú dôležitosť tvojmu súkromiu a ochrane osobných údajov, ktoré si nám poskytol. Dodržiavame zásady zákonnosti a dôvernosti.

Aké sú tvoje práva?

Dotknutá osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov má právo:

 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda na informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame v súvislosti s tvojou osobou a ako dlho. V prípade, že ťa nebudeme vedieť dôveryhodne identifikovať, si vyhradzujeme právo v zmysle súčasnej legislatívy ti informáciu neposkytnúť.
 2. požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie či obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Výnimkou je len iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť tvoje osobné údaje spracúvať, napríklad formou archivácie.
 3. požadovať vysvetlenie ohľadom spracúvania osobných údajov.
 4. na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v bežne používanom čitateľnom formáte, ak dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou na základe zmluvy alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu.

Udelený súhlas môžeš kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť dňom doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

 

Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

Tvoje osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči tebe alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere našich partnerov dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany tvojich osobných údajov.

Tvoje osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj nás.

Svoje otázky môžeš zaslať mailom na: danny@coolwriters.sk alebo nás kontaktuj telefonicky: (+421) 948 422 090.

Přejít nahoru